bg en

Електрозадвижки за седлови вентили

Задвижките за седлови вентили осигуряват стабилно и точно регулиране на температурата. Гамата моторвентили включва както обикновени, така и разтоварени от налягане вентили, работещи при високи диференциални налягания. Регулиращите възможности заложени в гамата управляващи моторвентили се основават на различни управляващи характеристики, включително съставна характеристика, подходяща за системи за БГВ използващи топлообменници, както и линейни и логаритмични характеристики. При системите за БГВ малкият наклон на съставната характеристика в тази част на хода осигурява стабилно регулиране на вентила в критичната зона в близост до затворено положение. По-стръмната част на характеристиката (голям дебит), от друга страна, осигурява бързо и стабилно регулиране.