bg en

Надеждно и икономично регулиране с моторвентилите VRG/AMV(E)435

Топлофикационна автоматика Danfoss

При избор на регулиращ вентил в системите за климатизация, отопление, в централизираните отоплителни и охладителни системи са от значение три основни фактора за температурния комфорт на крайния потребител – надеждност, стабилност и енергийна ефективност. От друга страна, за инвеститора е важна цената, а за инсталаторите – бързия и лесен монтаж. Затова все по-голяма е ролята на интелигентните и иновативни технологии при оптимизиране на съществуващи или изграждането на нови инсталации.

Danfoss iMCV са интелигентни управляващи моторвентили. Буквата „i” в наименованието символизира енергоспестяваща интелигентност. Комбинацията от вентил VRG със задвижка AMV435 или АМЕ435 е iMCV от второ поколение и е качествено и икономично решение за повечето водни и чилърни приложения.

Благодарение на усъвършенстваната си конструкция с меко уплътнение, вентилите VRG са 100% херметични, което снижава разхода на енергия за помпите с 3-5%. Компилирането на задвижката е лесно и бързо и не изисква никакви инструменти.

В зависимост от управляващия сигнал към вентила можете да присъедините трипозиционната задвижка AMV435 или аналоговата AME435. И двете задвижки имат вграден товарочуствителен прекъсвач, за да се гарантира, че моторвентилът няма да бъде подложен на претоварване. И двете имат и ръчно управление, две скорости, външни светодиодни сигнализации за функционалните режими, индикация за дължината на хода, индикации за крайни положения (при AMV435) и др.   

Но уникалността и интелигентността е в специалните функции на аналоговата задвижка AME435, които ще разгледаме малко по-подробно.

АНТИОСЦИЛАЦИОННА (антиколебателна) функция

Тази функция следи за колебания в системата и настройва реакция на задвижката, така че тези колебания да се сведат до минимум. В случай, че има колебания на управляващия сигнал в някоя точка(фиг.1), алгоритъмът започва да понижава усилването на изходния сигнал към вентила. Вместо със статична характеристика, задвижката преминава към динамична характеристика(фиг.2). След като вече няма колебания в управляващия сигнал, изходният сигнал бавно се връща към статичната си характеристика.

ИЗГЛАЖДАЩА функция

Хармоничните трептения са високочестотни трептения с ниска амплитуда, които варират около собствената си равновесна стойност,  а не около зададеното задържане на температурата. Те може да се появяват в до 70% от времето на управление, дори системата да е правилно пусната в действие. Хармоничните колебания имат отрицателно въздействие върху устойчивостта на управлението, както  и върху експлоатационния живот на вентила  и задвижката.

Изглаждащата функция, въведена в новото второ поколение на антиколебателната функция, снижава хармоничните колебания; вследствие на това стайната температура е по-близо до зададеното задържане на температурата (желана температура).  По-плавното действие на MCV удължава експлоатационния живот на вентила и задвижката, пести енергия и снижава разходите като цяло.

Функция за РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕБИТА

Електрозадвижката има специална функция за регулиране на дебита през вентила. Дебитът може да се регулира променливо от линеен към логаритмичен или обратно.

Функция САМООБУЧЕНИЕ

Електрозадвижката автоматично се саморегулира спрямо крайните положения на управляващия вентил. Това спестява времето за пускане в експлоатация. Процедурата по самообучение започва с изтеглянето на стеблото на задвижката. Когато бъде отчетено максималното усилие при крайно положение на вентила, задвижката връща стеблото докрай докато отново бъде отчетено максималното усилие в другото крайно положение на управляващия вентил.

Всички тези иновативни функции позволяват да говорим за моторвентилите на Danfoss като за вентили с уникална вградена интелигентност. Те осигуряват намаляването на разходите за енергия с до 10-15% при охладителни системи и 8-10% при системи за отопление.

Използвайки моторвентилите на Данфосс във вашата ОВиК система вие

  • гарантирате една стабилна, рентабилна, високоефективна работа на инсталацията
  • намалявате времето и средствата, необходими за настройка/пренастройка на вентила
  • избягвате необходимостта от повторни посещения при клиентите
  • осигурявате температурен комфорт на крайния потребител с оптимизирани показатели