bg en

Допълнителни възможности с разширителния модул на Danfoss Icon Master Controller

Системи за отопление и регулиране Danfoss

Danfoss Icon е интелигентна система за управление на подово отопление (прочетете повече), която осигурява равномерно разпределение на топлината, гарантиран комфорт в помещенията и икономия на енергия.

Разширителният модул на Danfoss Icon Master Controller допълва възможностите на системата като добавя управление на температурата на подаващата вода и управление на режим Охлаждане с автоматично превключване на режимите Отопление/Охлаждане.

В него има 10 предварително конфигурирани приложения, които ще разгледаме.  

Приложение 0001: Подово отопление с 2-тръбна система и фиксирана температура на подаващата вода

Опция: Задаване на режим Готовност (Global Standby)

1- Смесителен възел; 2 - Колекторна група; 3 - Термозадвижки; 4 - Температурен сензор; 5 - Термозадвижка на смесителния възел

Температурата на подаващата вода е предварително зададена. Използва се сензор Pt1000 за измерване на температура, за да се управлява температурата на подаващата вода и да се гарантира, че тя няма да надвиши предварително зададена предпазна максимална температура. Danfoss Icon управлява циркулационната помпа и източника на топла вода, напр. котел или термопомпа. Те ще бъдат включени когато минимум едно от помещенията има нужда от отопление. Изход 1 трябва да бъде свързан с термозадвижката на смесителния възел.

За преминаване в режим Готовност (опция Global Standby) към системата може да се свърже външен модул на съответния безнапреженов вход. Когато този режим е активиран всички стаи получават фиксирана желана температура (SetPoint) 15°С.

Настройки: “SET 1” = Температура на подаващата вода [25-70°C]; “SET 2” = Предпазна максимална температура [30-75°C]. Трябва да бъде по-висока от температурата на подаващата вода.

Приложение 0002: Подово отопление с 2-тръбна система и температура на подаващата вода, зависеща от потреблението

Опция: Задаване на режим Готовност (Global Standby)

1- Смесителен възел; 2 - Колекторна група; 3 - Термозадвижки; 4 - Температурен сензор; 5 - Термозадвижка на смесителния възел

Температурата на подаващата вода се определя от желаната температура в помещенията. Използва се сензор Pt1000 за измерване на температура, за да се управлява температурата на подаващата вода и да се гарантира, че тя няма да надвиши предварително зададена предпазна максимална температура. Danfoss Icon управлява циркулационната помпа и източника на топла вода, напр. котел или термопомпа. Те ще бъдат включени когато минимум едно от помещенията има нужда от отопление. Изход 1 трябва да бъде свързан с термозадвижката на смесителния възел.

За преминаване в режим Готовност (опция Global Standby) към системата може да се свърже външен модул на съответния безнапреженов вход. Когато този режим е активиран всички стаи получават фиксирана желана температура (SetPoint) 15°С.

Настройки: “SET 1” = Желана минимална подаваща температура [25-65°C]; “SET 2” = Желана максимална подаваща температура [30-70°C]. Трябва да бъде най-малко 5°С по-висока от минималната.; “SET 3” = Предпазна максимална температура [30-75°C]. Трябва да бъде по-висока от температурата на подаващата вода.

Приложение 0003: Подово отопление/охлаждане с 2-тръбна система и превключване на режимите в зависимост от температурата на подаващата вода

Опции: Сензор за точка на оросяване (препоръчително), задаване на режим Готовност (Global Standby), управление на циркулационна помпа и допълнителен сигнал за нужда от топлоподаване

1- Температурен сензор; 2 - Колекторна група; 3 - Термозадвижки; 4 - Dewpoint сензор

В зависимост от измерената температура на подаващата вода с температурен сензор Pt1000, автоматично се определя режима на работа – Отопление или Охлаждане.

Ако към модула е свързана циркулационна помпа, контролерът ще я пуска когато най-малко едно помещение се нуждае от отопление или охлаждане. Когато системата е в режим Отопление се подава и сигнал към източника на топла вода когато най-малко едно помещение се нуждае от отопление

В режим Охлаждане се препоръчва да има присъединен сензор за точка на оросяване (Dewpoint sensor), за да се предпазят от влага пода и инсталациите, в случаите когато относителната влажност надвишава точката на оросяване.

За преминаване в режим Готовност (опция Global Standby) към системата може да се свърже външен модул на съответния безнапреженов вход. Когато този режим е активиран всички стаи получават фиксирана желана температура (SetPoint) 15°С.

Настройки: “SET 1” = Желана температура на подаващата вода за преминаване към отопление [25-55 ° C]; “SET 2” = Желана температура на подаващата вода за преминаване към охлаждане [15-25 ° C]. Трябва да бъде с най-малко 2°C по-ниска от температурата на превключване към отопление.

Приложение 0004: Подово отопление/охлаждане с 2-тръбна система и превключване на режимите в зависимост от сигнал от термопомпа

Опции: Сензор за точка на оросяване (препоръчително), управление на циркулационна помпа и допълнителен сигнал за нужда от топлоподаване

1- Термопомпа; 2 - Колекторна група; 3 - Термозадвижки; 4 - Dewpoint сензор

Режимът на работа се превключва автоматично в зависимост от сигнал, подаден от термопомпата към контролера.

Ако към модула е свързана циркулационна помпа, контролерът ще я пуска когато най-малко едно помещение се нуждае от отопление или охлаждане. Когато системата е в режим Отопление се подава и сигнал към източника на топла вода когато най-малко едно помещение се нуждае от отопление.

В режим Охлаждане се препоръчва да има присъединен сензор за точка на оросяване (Dewpoint sensor), за да се предпазят от влага пода и инсталациите, в случаите когато относителната влажност надвишава точката на оросяване.

Настройки: Не са необходими

Приложение 0005: Подово отопление/охлаждане с 2-тръбна система и хибридна термопомпа с вграден кондензен котел и превключване на режимите в зависимост от сигнал от референтен стаен термостат

Опции: Сензор за точка на оросяване (препоръчително), задаване на режим Готовност (Global Standby)

1- Термопомпа; 2 - Колекторна група; 3 - Термозадвижки; 4 - Dewpoint сензор; 5 - Външно реле

Подаващата вода е от хибридна термопомпа с вграден кондензен котел напр: Itho Cool Cube. Системата Danfoss Icon управлява режимите на работа чрез съответното реле (PWR1 и volt free). Трябва да са изпълнени следните 4 условия, преди да се разреши охлаждане в помещение:

• Референтната стайна температура трябва да надвишава желаната температура + диферент

• Нито една стая не е поискала отопление в рамките на неутралното време

• Сензорът за точката на оросяване не трябва да е активен / няма риск от конденз

• Стайният термостат трябва да бъде активиран за охлаждане (по подразбиране = активиран)

В режим Охлаждане се препоръчва да има присъединен сензор за точка на оросяване (Dewpoint sensor), за да се предпазят от влага пода и инсталациите, в случаите когато относителната влажност надвишава точката на оросяване.

За преминаване в режим Готовност (опция Global Standby) към системата може да се свърже външен модул на съответния безнапреженов вход. Когато този режим е активиран всички стаи получават фиксирана желана температура (SetPoint) 15°С.

Настройки: “SET 1” = Желан диферент за превключване [+2 до + 4K]; “SET 2” = Неутрално време, което трябва да мине без активно отопление или охлаждане, преди да може да се извърши превключването [3-6 часа]

Приложение 0006: Подово отопление/охлаждане с 3-тръбна система и 3-пътен зонов вентил с превключване на режимите в зависимост от сигнал от референтен стаен термостат

Опции: Сензор за точка на оросяване (препоръчително), задаване на режим Готовност (Global Standby) и допълнителен сигнал за нужда от топлоподаване

1- Трипътен зонов вентил; 2 - Колекторна група; 3 - Термозадвижки; 4 - Dewpoint сензор

Системата Danfoss Icon управлява зоновия вентил чрез съответното реле (PWR1 и PWR2). Трябва да са изпълнени следните 4 условия, преди да се разреши охлаждане в помещение:

• Референтната стайна температура трябва да надвишава желаната температура + диферент

• Нито една стая не е поискала отопление в рамките на неутралното време

• Сензорът за точката на оросяване не трябва да е активен / няма риск от конденз

• Стайният термостат трябва да бъде активиран за охлаждане (по подразбиране = активиран)

В режим Охлаждане се препоръчва да има присъединен сензор за точка на оросяване (Dewpoint sensor), за да се предпазят от влага пода и инсталациите, в случаите когато относителната влажност надвишава точката на оросяване.

За преминаване в режим Готовност (опция Global Standby) към системата може да се свърже външен модул на съответния безнапреженов вход. Когато този режим е активиран всички стаи получават фиксирана желана температура (SetPoint) 15°С.

Настройки: “SET 1” = Желан диферент за превключване [+2 до + 4K]; “SET 2” = Неутрално време, което трябва да мине без активно отопление или охлаждане, преди да може да се извърши превключването [3-6 часа]

Приложение 0007: Подово отопление/охлаждане с 3-тръбна система и термозадвижки с превключване на режимите в зависимост от сигнал от референтен стаен термостат

Опции: Сензор за точка на оросяване (препоръчително), задаване на режим Готовност (Global Standby), управление на циркулационна помпа и допълнителен сигнал за нужда от топлоподаване

1- Двупътни зонови вентили; 2 - Колекторна група; 3 - Термозадвижки; 4 - Dewpoint сензор; 5 - Термозадвижки на зоновите вентили

Системата Danfoss Icon управлява зоновите вентили чрез съответните изходи (М1 и М2). Термозадвижките на колекторната група се свързват на следващите изходи.

Трябва да са изпълнени следните 4 условия, преди да се разреши охлаждане в помещение:

• Референтната стайна температура трябва да надвишава желаната температура + диферент

• Нито една стая не е поискала отопление в рамките на неутралното време

• Сензорът за точката на оросяване не трябва да е активен / няма риск от конденз

• Стайният термостат трябва да бъде активиран за охлаждане (по подразбиране = активиран)

В режим Охлаждане се препоръчва да има присъединен сензор за точка на оросяване (Dewpoint sensor), за да се предпазят от влага пода и инсталациите, в случаите когато относителната влажност надвишава точката на оросяване.

За преминаване в режим Готовност (опция Global Standby) към системата може да се свърже външен модул на съответния безнапреженов вход. Когато този режим е активиран всички стаи получават фиксирана желана температура (SetPoint) 15°С.

Настройки: “SET 1” = Желан диферент за превключване [+2 до + 4K]; “SET 2” = Неутрално време, което трябва да мине без активно отопление или охлаждане, преди да може да се извърши превключването [3-6 часа]

Приложение 0008: Подово отопление/охлаждане с 3-тръбна система и два моторвентила с превключване на режимите в зависимост от сигнал от референтен стаен термостат

Опции: Сензор за точка на оросяване (препоръчително), задаване на режим Готовност (Global Standby), управление на циркулационна помпа и допълнителен сигнал за нужда от топлоподаване

1а,1b- Двупътни зонови вентили; 2 - Колекторна група; 3 - Термозадвижки; 4 - Dewpoint сензор

Системата Danfoss Icon управлява зоновите моторвентили чрез съответното реле (PWR1 и volt free). Трябва да са изпълнени следните 4 условия, преди да се разреши охлаждане в помещение:

• Референтната стайна температура трябва да надвишава желаната температура + диферент

• Нито една стая не е поискала отопление в рамките на неутралното време

• Сензорът за точката на оросяване не трябва да е активен / няма риск от конденз

• Стайният термостат трябва да бъде активиран за охлаждане (по подразбиране = активиран)

Ако системата няма нужда нито от отопление нито от охлаждане двата зонови вентила ще се затворят.

В режим Охлаждане се препоръчва да има присъединен сензор за точка на оросяване (Dewpoint sensor), за да се предпазят от влага пода и инсталациите, в случаите когато относителната влажност надвишава точката на оросяване.

За преминаване в режим Готовност (опция Global Standby) към системата може да се свърже външен модул на съответния безнапреженов вход. Когато този режим е активиран всички стаи получават фиксирана желана температура (SetPoint) 15°С.

Настройки: “SET 1” = Желан диферент за превключване [+2 до + 4K]; “SET 2” = Неутрално време, което трябва да мине без активно отопление или охлаждане, преди да може да се извърши превключването [3-6 часа]

Приложение 0009: Подово отопление/охлаждане с 4-тръбна система и 6-пътен вентил с превключване на режимите в зависимост от сигнал от референтен стаен термостат

Опции: Сензор за точка на оросяване (препоръчително), задаване на режим Готовност (Global Standby) и допълнителен спирателен вентил

1- Шестпътен вентил; 2 - Задвижка на 6-пътния вентил; 3 - Спирателен зонов вентил; 4 - Колекторна група; 5 - Външно захранване; 6 - Dewpoint сензор; 7 - Термозадвижки

Системата Danfoss Icon управлява 6-пътния вентил чрез съответното реле (volt free), към което е свързан 6-пътния вентил и външното му захранване.

Трябва да са изпълнени следните 4 условия, преди да се разреши охлаждане в помещение:

• Референтната стайна температура трябва да надвишава желаната температура + диферент

• Нито една стая не е поискала отопление в рамките на неутралното време

• Сензорът за точката на оросяване не трябва да е активен / няма риск от конденз

• Стайният термостат трябва да бъде активиран за охлаждане (по подразбиране = активиран)

Към системата, като опция, може да се добави спирателен 2-пътен зонов вентил. Ако няма нужда нито от отопление нито от охлаждане този вентил ще се затвори.

В режим Охлаждане се препоръчва да има присъединен сензор за точка на оросяване (Dewpoint sensor), за да се предпазят от влага пода и инсталациите, в случаите когато относителната влажност надвишава точката на оросяване.

За преминаване в режим Готовност (опция Global Standby) към системата може да се свърже външен модул на съответния безнапреженов вход. Когато този режим е активиран всички стаи получават фиксирана желана температура (SetPoint) 15°С.

Настройки: “SET 1” = Желан диферент за превключване [+2 до + 4K]; “SET 2” = Неутрално време, което трябва да мине без активно отопление или охлаждане, преди да може да се извърши превключването [3-6 часа]

Приложение 0010: Подово отопление/охлаждане с 4-тръбна система и четири термозадвижки с превключване на режимите в зависимост от сигнал от референтен стаен термостат

Опции: Сензор за точка на оросяване (препоръчително), задаване на режим Готовност (Global Standby), управление на циркулационна помпа и допълнителен сигнал за нужда от топлоподаване

1- Зонови вентили; 2 - Колекторна група; 3 - Термозадвижки; 4 - Dewpoint сензор; 5 - Термозадвижки на зоновите вентили - Отопление; 6 - Термозадвижки на зоновите вентили - Охлаждане

Системата Danfoss Icon управлява термозадвижките на зоновите вентили чрез съответните изходи (M1 - M4).

Трябва да са изпълнени следните 4 условия, преди да се разреши охлаждане в помещение:

• Референтната стайна температура трябва да надвишава желаната температура + диферент

• Нито една стая не е поискала отопление в рамките на неутралното време

• Сензорът за точката на оросяване не трябва да е активен / няма риск от конденз

• Стайният термостат трябва да бъде активиран за охлаждане (по подразбиране = активиран)

Към системата, като опция, може да се добави спирателен 2-пътен зонов вентил. Ако няма нужда нито от отопление нито от охлаждане този вентил ще се затвори.

В режим Охлаждане се препоръчва да има присъединен сензор за точка на оросяване (Dewpoint sensor), за да се предпазят от влага пода и инсталациите, в случаите когато относителната влажност надвишава точката на оросяване.

За преминаване в режим Готовност (опция Global Standby) към системата може да се свърже външен модул на съответния безнапреженов вход. Когато този режим е активиран всички стаи получават фиксирана желана температура (SetPoint) 15°С.

Настройки: “SET 1” = Желан диферент за превключване [+2 до + 4K]; “SET 2” = Неутрално време, което трябва да мине без активно отопление или охлаждане, преди да може да се извърши превключването [3-6 часа]

За по-подробна информация сме на ваше разположение.

Очаквайте следващата ни статия: Интелигентна система за управление на комбинирано радиаторно и водно подово отопление